Trang chủ Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

             Họ tên

    Chức vụ

1

Ông Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT

2

Ông Nguyễn Hồng Thái Thành viên HĐQT

3

Ông Đặng Văn Lành Thành viên HĐQT

4

Ông Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT

5

Ông Cù Đức Ngọc Thành viên HĐQT
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT

          Họ tên

    Chức vụ

1

Ông Nguyễn Hồng Thái Tổng Giám đốc

2

Ông Phạm Ngọc Duyến Phó Tổng GĐ

3

Ông Nguyễn Hoàng Đạo Phó Tổng GĐ

4

Ông Tạ Ngọc Nhất Kế toán trưởng
BAN KIẾM SOÁT

STT

          Họ tên

   Chức vụ

1

Bà Đặng Thị Thu Phương Trưởng BKS

2

Ông Mai Thanh Trọng Thành viên BKS

3

Ông Vũ Văn Đồng Thành viên BKS
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756