Trang chủ Quan Hệ Cổ Đông Thông Tin Công Bố

Thông Tin Công Bố

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty…

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 32/2019/NHA-BC ngày 4/9/2019 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết…

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT – đã mua 500.000 CP.

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT – đã mua 500.000 CP. – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: NHA – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.718.135 CP…
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756