Home [:vi]Quan Hệ Cổ Đông[:] Thông Tin Đại Hội

NHA: Điều lệ công ty 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ( Được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NĐ-ĐHĐCĐTN ngày 12 tháng 4 năm 2021) Chi tiết Tại đây
Partner

(Tiếng Việt) Thông Tin Liên Hệ

(Tiếng Việt)

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Investor relations

NEW EMAIL ADDRESS

CONNECTING HANOI SOUTH