Điều lệ công ty

NHA: Điều lệ công ty 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ( Được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NĐ-ĐHĐCĐTN ngày 12 tháng 4 năm 2021) Chi tiết Tại đây

Điều lệ Công ty

Kính gửi các quý cổ đông/ nhà đầu tư của Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, sau đây là điều lệ năm 2020 của Công ty. Chi tiết xem tại đây.
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI