Tin Công Ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 11/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Tải File CBTT Tại đây

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021 thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng…

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên 2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên 2021 của Tổng công ty. Tải File CBTT Tại đây

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021 thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần…

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. Tải File CBTT Tại đây

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 24/4/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/4/2021 về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Nam. Tải File CBTT Tại đây

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 05/2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Nà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tải File CBTT Tại…
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI